Nadmetanje za nove koncesije

IlustracijaGrad Drniš objavio je javno nadmetanje za dodjelu koncesije za obavljanja komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Grada Drniša. Dodijelit će se tri koncesije na pet godina ,kojima se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika ,odnosno preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na grobljima na području jedinice lokalne samouprave Grada Drniša.
Ponuditelj koji sudjeluje u postupku davanja koncesije mora dokazati svoju: pravnu i poslovnu ,financijsku,te tehničku i stručnu sposobnost. Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute za izradu ponude objavljene su, sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o javnoj nabavi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, te na internetskim stranicama Grada Drniša -www.drnis.hr.
Sve ponude dostavljaju se u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu:GRAD DRNIŠ, Trg kralja Tomislava 1, 22 320 Drniš, s naznakom: „ponuda za koncesiju za prijevoz pokojnika (ne otvaraj)”.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 28. listopada 2013. godine do 12:00 sati, kada će ujedno biti i javno otvaranje ponuda, u Maloj gradskoj vijećnici.

Odgovori